Livius.Org Anatolia Carthage Egypt Germ. Inf. Greece Judaea Mesopotamia Persia Rome Other

Photos of MacedoniaBituli
Bitola
Satellite photo
Theater
Doberos
Bansko
Satellite photo
Roman baths
Lychnidus
Ohrid
Satellite photo
Roman town
Scupi
Skopje
Satellite photo Roman town
Mun. Stobensium
Stobi
Satellite photo
Roman town
 
Vinica
Satellite photo Late Roman fort

Other countries

Key

Italics: no ancient remains visible
Yellow: more than one building visible
Livius.Org Anatolia Carthage Egypt Germ. Inf. Greece Judaea Mesopotamia Persia Rome Other