Livius.Org Anatolia Carthage Egypt Germ. Inf. Greece Judaea Mesopotamia Persia Rome Other

Photos of Kosovo


Ulpiana Graçanice Satellite photo Christian sanctuary

Other countries

Key

Italics: no ancient remains visible
Yellow: more than one building visible
Livius.Org Anatolia Carthage Egypt Germ. Inf. Greece Judaea Mesopotamia Persia Rome Other