Livius.Org Anatolia Carthage Egypt Germ. Inf. Greece Judaea Mesopotamia Persia Rome Other

Photos of Nakhichevan 
Oğlan Kale
Satellite photo General view
 
Ovchular Tepesi Satellite photo General view

Other countries

Key

Italics: no ancient remains visible
Yellow: more than one building visible
Livius.Org Anatolia Carthage Egypt Germ. Inf. Greece Judaea Mesopotamia Persia Rome Other