Susa, Letter from Artabanus II

Susa, Letter from Artabanus II

Description

Susa, Letter from Artabanus II, requesting the appointment of one Hecataeus as treasurer

Details

ἐξελήφθη ὀγδόου ἐξηκοστοῦ διακοσιοστοῦ, ὡς ὁ βασιλεὺς ἄγει, ὡς δὲ πρότερον τρ[ίτου τριακοστοῦ τριακοσιοστοῦ].
βασιλεὺς βασιλέων Ἀρσάκης Ἀντιόχωι καὶ Φραάτει ὄντοιν ἐν Σούσοις [τ]οῖς ἄρχουσι καὶ τῆι πόλει χαίρε[ιν. ἐπειδὴ Ἑστιαῖος Ἀσίου τῶν]
ὑμετέρων πολιτῶν καὶ τῶν πρώτων καὶ προτιμωμένων φίλω[ν κ]αὶ τῶν σ[ω]ματοφυλάκων, ἄρξας ταμιευ[τικὴν] ἀρχὴ[ν ἐν τῶι κατὰ τοὺς προτέρους]
ἀριθμοὺς ἐνάτωι εἰκοστῶι τριακοσιοστῶι ἔτει, ἀνεστράφη ἐν ταύτηι ἄριστα καὶ δικαιότατα καὶ μετὰ πάσης καθαρε[ιότητος, μηδὲν ἀνάλωμα]
ὑποστειλάμενος παρ’ ἑαυτοῦ εἰς τὴν ὑπὲρ τῆς πόλεως δαπάνην, δίς τε τῆς πόλεως ἐπὶ τῆς ἀρχῆς αὐτοῦ χρείαν πρ[εσβευτοῦ ἐχοῦσης πρὸς ἡμᾶς εἰς — — —],
αὐτός, τὴν ἐπιμελείαν τῶν ἰδίων ἐν οὐδενὶ θέμενος καὶ τὰ τῆς πόλεως προὐργιαίτερα ἡγούμενος, καὶ οὔτε χρημάτων οὔτε πόνων φεισάμ[ενος ἀπροφασίστως ἑαυτὸν]
ἐπεδέδωκεν εἰς ἀμφοτέρας τὰς πρεσβείας καὶ τὰ συμφέροντα τῆι πατρίδι διωικήσας τέτευχεν τῶν πρεπουσῶν τιμῶν, ὡς καὶ τὰ ψηφ[ίσματα τὰ γενομένα περὶ αὐτοῦ]
ἐν τῶι τριακοστῶι τριακοσιοστῶι ἔτει μαρτυρεῖ· ἐν δὲ τῶι ἑνὶ τριακοστῶι τριακοσιοστῶι ἔτει, χρείας γενομένης ἀγα[θ]ο[ῦ ἀνδρὸς προβληθέντος αὐτοῦ]
εἰς τὴν αὐτὴν ἀρχὴν εἰς τὸ δεύτερον τριακοστὸν τριακοσιοστὸν ἔτο[ς] καὶ ἐκ πολλῆς δοκιμασίας αἱρεθέντος ἄρχοντος Πετάσου τοῦ Ἀ[ντιόχου καὶ Ἀριστομένους]
τοῦ Φιλίππου, παρελθὼν προηνέγκατο διακεκλεῖσθαι αὐτὸν ἐκ τῶν διηγ[ορ]ευμένων δὶς ἄρξαι τὴν αὐτὴν ἀρχὴν, ἐὰν μὴ διαλείπηι ἔτη τρία· ἡ δε πόλις [ἀποδεξαμένη αὐτὸν]
τῆς ἀγαθῆς προαιρέσεως καὶ διὰ μνήμης ἔχουσα τὴν διοίκησιν τῆς προδηλουμένης ἀρχῆς ἔκρεινεν αὐτὸν αἱρεῖσθαι ἄρχοντα, ὅθεν εἱρέ[θη ἐπὶ τὸ δεύτερον]
τριακοστὸν τριακοσιοστὸν ἔτος Πετάσου τοῦ Ἀντιόχου καὶ Ἀριστομένους τοῦ Φιλίππου· ἐπεὶ οὖν τὸν μὲν Ἑστιαῖον ἐπὶ τοῖς προδηλουμένοις ἐπ[ηιτιάσαντό τινες],
τὴν αἵρεσιν αὐτοῦ κρείνομεν εἶναι κυρίαν καὶ μὴ παραδιώκεσθαι αὐτὸν τῶι μὴ διαλείποντα ἔτη τρία ἄρξαι τὴν αὐτὴν ἀρχὴν μηδ’ ἄλλωι ὡιτινιοῦν ἐ[νοχλεῖσθαι]
περὶ τούτων ἐπιτάγματι, ἐπὶ δὲ τῶν πά[ντ]ων παρηιτημένης πάσης ἀπορήσεώς τε καὶ ἐπιζητήσεως τῆς τε ἄλλης καὶ ᾗς δεῖ, τὴν π[ρόφασιν καίπερ οὐ]
φρασθεῖσαν ἐπ’ ὀνόματος λελύσθαι. ηξσʹ, Αὐδαναίου ιζʹ.

Received in the 268th year according to the king's calendarnote and in the 333rd year according to the former calendar.

King of kings Arsaces to Antiochus and Phraates the two archons in Susa and to the city, greeting.

[Since Hestiaeus the son of Asius], one of your citizens and a member of the order of "the first and chief-honored friends" and of "the bodyguards," conducted himself in the office of treasurer in the year ([according to the former] numbering) 329note most honorably and justly and with all incorruptibility, shrinking from [no expense] of his own when the outlay was for the good of the city; twice during his term of office when the city [had] need of an envoy [he made the journey] himself, thinking the care of his own property unimportant but the city's affairs more urgent, and sparing neither money nor trouble he devoted [himself without reserve] to the two embassies, and having managed them to the city's advantage he received the appropriate honors, as the decree voted [by the city] in the year 330 testifies; since in the year 331 when need arose of a good [man he was again nominated] for the same office for the year 332, and after a long examination (when Petasus the son of A[ntiochus had been elected archon with Aristomenes] the son of Philip) he came forward and deposed that he was debarred by the constitution (?) from filling the same office a second time before the lapse of three years; since the city, [knowing from experience] his good character and remembering his administration of the same office, decided to choose him treasurer, and so he was elected [for the] year 332 in the archonship of Petasus the son of Antiochus and Aristomenes the son of Philip; since then [you have reported] Hestiaeus [to us] on the above grounds, we decide that his election was valid and that he is not to be prosecuted for having filled the same office twice without allowing an interval of three years to elapse, nor on the basis of any other royal order dealing with the subject whatsoever, and we decide in general that the [illegality which] has been pointed out be expressly forgiven, no denial or investigation either general or specific being required (?).

Year 268, Audanaios 17th.

(translation: C.B. Welles)

Date

25/26 CE

Inscriptionnr

IK Estremo oriente 218 (Greek)

Creator

Jona Lendering

Museum

Paris, Louvre

Licence

CC0 1.0 Universal

Categories

Greater Iran

Tags

Inscription, Source

We share high-resolution versions of our original photographs. Contact us for further information and be sure to make a note of the URL of the photos you are interested in.